મંદિરમાં જવાથી આપણને મોક્ષ મળી જશે એવુ ના સમજતા. એના માટે તો સ્વયં આપે જ રામ બનવું પડશે અને તમામ કસોટીમાંથી પાર થવું પડશે

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

મંદિરમાં જવાથી આપણને મોક્ષ મળી જશે એવુ ના સમજતા. એના માટે તો સ્વયં આપે જ રામ બનવું પડશે અને તમામ કસોટીમાંથી પાર થવું પડશે
#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

મંદિરમાં જવાથી આપણને મોક્ષ મળી જશે એવુ ના સમજતા. એના માટે તો સ્વયં આપે જ રામ બનવું પડશે અને તમામ કસોટીમાંથી પાર થવું પડશે #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

Let's Connect

sm2p0