ભુતકાળને છોડીને જે ભવિષ્યનાં માર્ગનું ચિંતન કરે છે અને જેનામાં સત્યને સ્વિકારવાની હિંમત છે તે જ વર્તમાનનો ઉત્સવ મનાવી શકે.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, motivational, inspire

ભુતકાળને છોડીને જે ભવિષ્યનાં માર્ગનું ચિંતન કરે છે અને જેનામાં સત્યને સ્વિકારવાની હિંમત છે તે જ વર્તમાનનો ઉત્સવ મનાવી શકે.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

ભુતકાળને છોડીને જે ભવિષ્યનાં માર્ગનું ચિંતન કરે છે અને જેનામાં સત્યને સ્વિકારવાની હિંમત છે તે જ વર્તમાનનો ઉત્સવ મનાવી શકે.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #motivational #inspire

Let's Connect

sm2p0