જીવન એ ઘટનાઓની હારમાળા છે. તમે પરિસ્થિતિને પસંદ કરી શકો છો પણ તેને બદલી નથી શકતા. કોઈપણ પરિસ્થિતિનો હેતુ એ જ હોય છે કે તમે તેમાંથી કંઈક શીખો અને આગળ વધો.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, success, strength, hard-work, worktillyousuceed

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, success, strength, hard-work, worktillyousuceed

જીવન એ ઘટનાઓની હારમાળા છે. તમે પરિસ્થિતિને પસંદ કરી શકો છો પણ તેને બદલી નથી શકતા. કોઈપણ પરિસ્થિતિનો હેતુ એ જ હોય છે કે તમે તેમાંથી કંઈક શીખો અને આગળ વધો.

#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #success #strength #hard-work #worktillyousuceed

જીવન એ ઘટનાઓની હારમાળા છે. તમે પરિસ્થિતિને પસંદ કરી શકો છો પણ તેને બદલી નથી શકતા. કોઈપણ પરિસ્થિતિનો હેતુ એ જ હોય છે કે તમે તેમાંથી કંઈક શીખો અને આગળ વધો. #VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #success #strength #hard-work #worktillyousuceed

Let's Connect

sm2p0