લક્ષ્ય વિનાના જીવનની ક્યારેય કીર્તિ ન થાય. જો અર્જુન બનવું હોય તમારું લક્ષ્ય કબૂતરની આંખ જ હોવી જોઈએ.

VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, success, strength, hard-work, worktillyousuceed

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, Realestate, Ahmedabad, Gujarat, India, success, strength, hard-work, worktillyousuceed

લક્ષ્ય વિનાના જીવનની ક્યારેય કીર્તિ ન થાય. જો અર્જુન બનવું હોય તમારું લક્ષ્ય કબૂતરની આંખ જ હોવી જોઈએ.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #success #strength #hard-work #worktillyousuceed

લક્ષ્ય વિનાના જીવનની ક્યારેય કીર્તિ ન થાય. જો અર્જુન બનવું હોય તમારું લક્ષ્ય કબૂતરની આંખ જ હોવી જોઈએ.#VipulCharoliya #Realestate #Ahmedabad #Gujarat #India #success #strength #hard-work #worktillyousuceed

Let's Connect

sm2p0