સંબંધમાં જ્યાં બુદ્ધિનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ હારે છે, જ્યાં હૃદયનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ જીતે છે.

VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

સંબંધમાં જ્યાં બુદ્ધિનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ હારે છે, જ્યાં હૃદયનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ જીતે છે.

#VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સંબંધમાં જ્યાં બુદ્ધિનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ હારે છે, જ્યાં હૃદયનું શાસન ચાલે છે ત્યાં સંબંધ જીતે છે. #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0