સત્ય વિનાના કાર્યમાં કદાચ સફળતા મળે પણ યાદ રાખજો તે અલ્પકાલિન જ હશે.

VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

સત્ય વિનાના કાર્યમાં કદાચ સફળતા મળે પણ યાદ રાખજો તે અલ્પકાલિન જ હશે.

#VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

સત્ય વિનાના કાર્યમાં કદાચ સફળતા મળે પણ યાદ રાખજો તે અલ્પકાલિન જ હશે. #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0