પોતાને અન્યની સેવામાં સમર્પિત કરવું એ જ સ્વયંને ઓળખવાની સર્વશ્રેષ્ઠ રીત છે. - મહાત્મા ગાંધીજી

VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya, RealEstateDeveloper, ViaanBuildcon, Ahmedabad, Gujarat

પોતાને અન્યની સેવામાં સમર્પિત કરવું એ જ સ્વયંને ઓળખવાની સર્વશ્રેષ્ઠ રીત છે.
- મહાત્મા ગાંધીજી

#VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

પોતાને અન્યની સેવામાં સમર્પિત કરવું એ જ સ્વયંને ઓળખવાની સર્વશ્રેષ્ઠ રીત છે. - મહાત્મા ગાંધીજી #VipulCharoliya #RealEstateDeveloper #ViaanBuildcon #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0