સમગ્ર વિશ્વમાં તમામ જીવ અને પદાર્થ ત્રણ પ્રકારનાં ગુણધર્મ ધરાવે છે. જેમ કે, રજસ-સત્વ-તમસ, પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન-ઈલેકટ્રોન, બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-મહેશ, ત્રિશુળ તે તમામ ત્રયગુણોનું પ્રતિક છે. તેમ પ્રત્યેક માણસ તેની ઈચ્છાશક્તિથી પોતાનામાં રહેલી જ્ઞાનની અગ્નિને જાણી શકે છે.

VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

સમગ્ર વિશ્વમાં તમામ જીવ અને પદાર્થ ત્રણ પ્રકારનાં ગુણધર્મ ધરાવે છે. જેમ કે, રજસ-સત્વ-તમસ, પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન-ઈલેકટ્રોન, બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-મહેશ, ત્રિશુળ તે તમામ ત્રયગુણોનું પ્રતિક છે. તેમ પ્રત્યેક માણસ તેની ઈચ્છાશક્તિથી પોતાનામાં રહેલી જ્ઞાનની અગ્નિને જાણી શકે છે.#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

સમગ્ર વિશ્વમાં તમામ જીવ અને પદાર્થ ત્રણ પ્રકારનાં ગુણધર્મ ધરાવે છે. જેમ કે, રજસ-સત્વ-તમસ, પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન-ઈલેકટ્રોન, બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-મહેશ, ત્રિશુળ તે તમામ ત્રયગુણોનું પ્રતિક છે. તેમ પ્રત્યેક માણસ તેની ઈચ્છાશક્તિથી પોતાનામાં રહેલી જ્ઞાનની અગ્નિને જાણી શકે છે.#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Let's Connect

sm2p0