માત્ર દેશ આઝાદ થવાથી કાંઇ નહિ થાય. આપણે ખોટા વિચારોથી આઝાદ થવું પડશે, આત્મ નિર્ભર થવું પડશે. ત્યારે જ માત્ર નવા ભારતનું નિર્માણ થશે.

VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

માત્ર દેશ આઝાદ થવાથી કાંઇ નહિ થાય. આપણે ખોટા વિચારોથી આઝાદ થવું પડશે, આત્મ નિર્ભર થવું પડશે. ત્યારે જ માત્ર નવા ભારતનું નિર્માણ થશે.#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

માત્ર દેશ આઝાદ થવાથી કાંઇ નહિ થાય. આપણે ખોટા વિચારોથી આઝાદ થવું પડશે, આત્મ નિર્ભર થવું પડશે. ત્યારે જ માત્ર નવા ભારતનું નિર્માણ થશે.#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Let's Connect

sm2p0