જેમ શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનો નાશ કરવાનુ પ્રતિક છે. તેમ શિવ આપણી અજ્ઞાનતાનો નાશ કરી આત્મ જ્યોતિ જોવાની શક્તિ આપે.

VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

જેમ શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનો નાશ કરવાનુ પ્રતિક છે. તેમ શિવ આપણી અજ્ઞાનતાનો નાશ કરી આત્મ જ્યોતિ જોવાની શક્તિ આપે.
#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

જેમ શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર દુષ્ટતા અને અજ્ઞાનતાનો નાશ કરવાનુ પ્રતિક છે. તેમ શિવ આપણી અજ્ઞાનતાનો નાશ કરી આત્મ જ્યોતિ જોવાની શક્તિ આપે. #VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Let's Connect

sm2p0