જે પોતાના પર નભે છે તેને જગતમાં કોઇ ના હરાવી શકે કેમકે તેણે પોતાના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો હોય છે.

VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Vipul Charoliya,  VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

જે પોતાના પર નભે છે તેને જગતમાં કોઇ ના હરાવી શકે કેમકે તેણે પોતાના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો હોય છે.
#VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

જે પોતાના પર નભે છે તેને જગતમાં કોઇ ના હરાવી શકે કેમકે તેણે પોતાના પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો હોય છે. #VipulCharoliya#Realestate#Ahmedabad#Gujarat#India

Let's Connect

sm2p0