માનથી, સ્વમાનથી આગળ વધનારી તું કર્તવ્યને કૃતનિશ્ચયથી પુરા કરનારી તું વાત હો પરિવારની તો આવી તું ઉભી રહે માટે જ સ્વીકાર વંદન અમ હે સન્નારી તું

WomensDay, women, WomensDay2020, RespectWomen, EachforEqual, InternationalWomensDay, InternationalWomensDay2020, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  WomensDay, women, WomensDay2020, RespectWomen, EachforEqual, InternationalWomensDay, InternationalWomensDay2020, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

માનથી, સ્વમાનથી આગળ વધનારી તું
કર્તવ્યને કૃતનિશ્ચયથી પુરા કરનારી તું
વાત હો પરિવારની તો આવી તું ઉભી રહે
માટે જ સ્વીકાર વંદન અમ હે સન્નારી તું

#WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat
#Realestate #India

માનથી, સ્વમાનથી આગળ વધનારી તું કર્તવ્યને કૃતનિશ્ચયથી પુરા કરનારી તું વાત હો પરિવારની તો આવી તું ઉભી રહે માટે જ સ્વીકાર વંદન અમ હે સન્નારી તું #WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0