એચ આઇ વ ન પ ર ન મ હ ય મન ઇમ ય ન ડ ફ શ યન સ વ યરસ છ એચ આઈ વ તમ ર ર ગપ રત ક રક શક ત ન નબળ પ ડ છ પર ત શર આતથ જ આ બ બત તક દ ર ર ખવ મ આવ હ ય ત આ ર ગથ અચ ક બચ શક ય છ

#WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India
એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે.

#WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે.

#WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે. #WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0