એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે.

WorldAIDSDay, AIDSDay, AIDSDay2019, WorldAIDSDay2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

Vipul Charoliya,  WorldAIDSDay, AIDSDay, AIDSDay2019, WorldAIDSDay2019, VipulCharoliya, Ahmedabad, Gujarat, Realestate, India

એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે.

#WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

એચ.આઇ.વી.નુ પુરુ નામ હ્યુમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી વાયરસ છે. એચ.આઈ.વી. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને નબળી પાડે છે. પરંતુ શરૂઆતથી જ આ બાબતે તકેદારી રાખવામાં આવી હોય તો આ રોગથી અચૂક બચી શકાય છે. #WorldAIDSDay #AIDSDay #AIDSDay2019 #WorldAIDSDay2019 #VipulCharoliya #Ahmedabad #Gujarat #Realestate #India

Let's Connect

sm2p0