રક્તદાન છે પુણ્ય સમાન, જેમાં દરેક ધર્મ સમાન

WorldBloodDonorDay, BloodDonorDay, DonateBlood, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  WorldBloodDonorDay, BloodDonorDay, DonateBlood, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

રક્તદાન છે પુણ્ય સમાન, જેમાં દરેક ધર્મ સમાન

#WorldBloodDonorDay #BloodDonorDay #DonateBlood #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

રક્તદાન છે પુણ્ય સમાન, જેમાં દરેક ધર્મ સમાન #WorldBloodDonorDay #BloodDonorDay #DonateBlood #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0