સમુદ્ર પાસેથી વ્યક્તિએ વર્તન શીખવા જેવું છે. નાની હોડી હોય કે મોટા જહાંજ કિનારે તો એ સહુને પહોંચાડે છે.

WorldOceansDay, SaveOurOceans, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  WorldOceansDay, SaveOurOceans, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

સમુદ્ર પાસેથી વ્યક્તિએ વર્તન શીખવા જેવું છે.

નાની હોડી હોય કે મોટા જહાંજ કિનારે તો એ સહુને પહોંચાડે છે.

#WorldOceansDay #SaveOurOceans #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

સમુદ્ર પાસેથી વ્યક્તિએ વર્તન શીખવા જેવું છે. નાની હોડી હોય કે મોટા જહાંજ કિનારે તો એ સહુને પહોંચાડે છે. #WorldOceansDay #SaveOurOceans #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0