જ્યારે પરિવાર નાનો હોય ત્યારે વસ્તુ કોઈ પણ હોય સમાન ભાગે વહેંચી પણ શકાય છે અને માણી પણ શકાય છે. માટે જ કુટુંબ નિયોજન કરો અને સુખી જીવન તરફ આગળ વધો.

WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2019, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

જ્યારે પરિવાર નાનો હોય ત્યારે વસ્તુ કોઈ પણ હોય સમાન ભાગે વહેંચી પણ શકાય છે અને માણી પણ શકાય છે. માટે જ કુટુંબ નિયોજન કરો અને સુખી જીવન તરફ આગળ વધો.

#WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

જ્યારે પરિવાર નાનો હોય ત્યારે વસ્તુ કોઈ પણ હોય સમાન ભાગે વહેંચી પણ શકાય છે અને માણી પણ શકાય છે. માટે જ કુટુંબ નિયોજન કરો અને સુખી જીવન તરફ આગળ વધો. #WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2019 #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0