શરણાર્થીઓ પણ લાગણીશીલ અને ભાવનાશીલ હોય છે. એમના પડકારો સાથે તેમને આપણા પોતીકા બનાવીયે અને સમાજમાં સન્માનભર્યું સ્થાન આપીયે.

WorldRefugeeDay, RefugeeDay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

Vipul Charoliya,  WorldRefugeeDay, RefugeeDay, VipulCharoliya, ViaanBuildcon, WeBuildTrust, RealEstate, Ahmedabad

શરણાર્થીઓ પણ લાગણીશીલ અને ભાવનાશીલ હોય છે. એમના પડકારો સાથે તેમને આપણા પોતીકા બનાવીયે અને સમાજમાં સન્માનભર્યું સ્થાન આપીયે.

#WorldRefugeeDay #RefugeeDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

શરણાર્થીઓ પણ લાગણીશીલ અને ભાવનાશીલ હોય છે. એમના પડકારો સાથે તેમને આપણા પોતીકા બનાવીયે અને સમાજમાં સન્માનભર્યું સ્થાન આપીયે. #WorldRefugeeDay #RefugeeDay #VipulCharoliya #ViaanBuildcon #WeBuildTrust #RealEstate #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0